Wyceny

ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy Spółka Partnerska w Gdańsku


ul. Hery 12 lokal 12
80-299 Gdańsk

e-mail: info@arches.pl

tel/fax: +48 58 522 97 98

kom:  +48 601 662 718           +48 600 910 562
f

 

Wytyczne do szacowania wartości znajdują się w ramach zbioru: Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) i  funkcjonujący w ich ramach Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny(KSWS) „Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw”, uchwalony przez Radę Krajową PFSRM w dniu 11 kwietnia 2011 roku, początkowo jako Nota Interpretacyjna, a od 7 kwietnia 2014 roku jako Standard.

Standard wyróżnia następujące rodzaje wyceny przedsiębiorstw:

·         Pełną wycenę przedsiębiorstwa

·         Uproszczoną wycenę przedsiębiorstwa

·         Kalkulację wartości przedsiębiorstwa


Standard wymaga, aby określone zostały podstawowe założenia wyceny gdyż wpływają one na wybór stosowanych metod wyceny. Wycena odbywa się na podstawie jednego z następujących założeń:

·         Założenia kontynuacji działalności

·         Założenia likwidacji działalności w sytuacji nieprzymusowej

·         Założenia likwidacji działalności w sytuacji przymusowej

·         Założenia likwidacji zbędnych aktywów


Rozdział 10 KSWS poświęcony jest rekomendacji wartości i określa co ona powinna uwzględniać. 

Niezależnie od wyżej wspomnianego KSWS, w wycenie przedsiębiorstw pomocne mogą być inne standardy w tym: Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 Utrata wartości aktywów, zapisy ustawy o rachunkowości, MSR 36 Utrata wartości aktywów, MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych, MSSF 13 Wartość godziwa, MSRF 540 Badanie wartości szacunkowych, w tym szacunków wartości godziwej i powiązanych ujawnień. W indywidualnych przypadkach mogą mieć zastosowanie i inne uregulowania.

 

Przedmiotem wyceny w rozumieniu Standardu KSWS jest wycena przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub udziałów w jego kapitale własnym.


Wycenie mogą podlegać poszczególne składniki majątku, a także np. papiery wartościowe (akcje, obligacje, opcje), jak również wartości niematerialne i prawne np. znaki handlowe, znaki towarowe, know-how, własne patenty, licencje.

Wycena może spełniać następujące funkcje:

  • Funkcja doradcza
  • Funkcja argumentacyjna
  • Funkcja mediacyjna
  • Funkcja zabezpieczająca
  • Funkcja informacyjna

W miarę dojrzałości gospodarki wolnorynkowej w Polsce, rozszerza się zakres przyczyn wycen. Najczęstszym powodem sporządzenia wyceny są transakcje kupna sprzedaży oraz wyceny dla potrzeb oferty publicznej. Nie mniej liczną grupą przyczyn wycen są sprawy sądowe i wyceny wynikające z uregulowań KSH. Biegli (sądowi) przygotowują wyceny przedsiębiorstw dla potrzeb rozwodu/podziału, wyceny w celu rozstrzygnięcia sporów między właścicielami, wyceny spółki w upadłości, itd. Wyceny wykonywane mogą być też dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, spraw podatkowych czy wypłat odszkodowań.

ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy Spółka Partnerska w Gdańsku
ul. Hery 12 lokal 12; 80-299 Gdańsk
tworzenie stron WebOn.pl