Spółka partnerska

ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy Spółka Partnerska w Gdańsku


ul. Hery 12 lokal 12
80-299 Gdańsk

e-mail: info@arches.pl

tel/fax: +48 58 522 97 98

kom:  +48 601 662 718           +48 600 910 562
f

Spółka partnerska to spółka osobowa, utworzona przez wspólników zwanych partnerami, w celu wspólnego wykonywania jednego bądź więcej wolnych zawodów w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Partnerami mogą być adwokaci, aptekarze, architekci, biegli rewidenci, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, księgowi, lekarze, lekarze stomatolodzy, lekarze weterynarii, notariusze, pielęgniarki, położne, radcy prawni, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy majątkowi i tłumacze przysięgli. Lista wolnych zawodów jest otwarta. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

Spółka partnerska może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu, pozywać i być pozywaną. Spółka partnerska nie ma osobowości prawnej.
Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw, czyli podejmowanie decyzji w sprawach, które mieszczą się w zakresie zwykłych czynności spółki oraz reprezentowanie spółki powierza się zarządowi – tak jak w przypadku ARCHES Spółki Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy.

Partner spółki partnerskiej ponosi odpowiedzialność za własny błąd, a więc za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce przez niego samego, jak również za błąd osób, którymi kieruje, czyli osób które podlegały jego kierownictwu niezależnie od formy zatrudnienia.W opisanym zakresie partner ponosi solidarną odpowiedzialność ze spółką, co oznacza, że odpowiedzialność pozostałych partnerów ogranicza się jedynie do wysokości i wartości ich wkładów do spółki.
ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy Spółka Partnerska w Gdańsku
ul. Hery 12 lokal 12; 80-299 Gdańsk
tworzenie stron WebOn.pl