Aktualności

ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy Spółka Partnerska w Gdańsku


ul. Hery 12 lokal 12
80-299 Gdańsk

e-mail: info@arches.pl

tel/fax: +48 58 522 97 98

kom:  +48 601 662 718           +48 600 910 562
f

W związku ze zmianami w ustawie o rachunkowości które weszły w życie w 2016 roku, a które skutkują istotnymi zmianami w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego za ten rok, przedstawiamy zestawione w tabeli nowe zasady i obowiązki:

Zakres sporządzania rocznego sprawozdania finansowego dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji w zależności od wielkości jednostki obowiązujący na 31.12.2016 r.

 

Sprawozdanie

 

Informacja o obowiązku i podstawie prawnej

Jednostki duże

Jednostki małe

Jednostki mikro

Bilans

obowiązek

P

P

P

podstawa prawna

Art. 46 ust 5 pkt 1 - zał. nr 1

Art. 46 ust. 5 pkt 5 – zał. nr 5

Art. 46 ust. 5 pkt 4 – zał. nr 4

Rachunek zysków i strat

obowiązek

P

P

P

podstawa prawna

Art. 47 ust. 4 pkt 1 - zał. Nr 1

Art. 47 ust.4 pkt 5 – zał. nr 5

Art. 47 ust.4 pkt 4 – zał. nr 4

Informacja dodatkowa

obowiązek

P

Jeśli nie przedstawia uproszczonej informacji dodatkowej, sporządza informację dodatkową w zakresie wg zał. Nr 5

 

może nie sporządzać, pod warunkiem przedstawienia informacji uzupełniającej do bilansu – zał. Nr 4

podstawa prawna

Art. 48 ust.2 - zał. nr 1

Art. 48 ust. 4

Art. 48 ust. 3

Zestawienie zmian w kapitale

obowiązek

P

może nie  sporządzać

może nie  sporządzać

podstawa prawna

Art. 48a ust.1 pkt 1 –zał. Nr 1

Art. 48a ust. 4

Art. 48a ust. 3

Rachunek przepływów pieniężnych

obowiązek

P

może nie  sporządzać

może nie  sporządzać

podstawa prawna

Art. 48b ust.1 pkt 1 –zał. Nr 1

Art. 48b ust. 5

Art. 48b ust. 4

Sprawozdanie z działalności

obowiązek

P dotyczy spółek wg KSH, towarzystw ubezpieczeń, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, spółek z innych państw, f-szy inwestycyjnych

może nie sporządzać, ale pod warunkiem że w informacji dodatkowej przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów własnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 pkt 5. Dodatkowo może nie wykazywać informacji, o których mowa w art. 49 ust.3

może nie sporządzać, ale pod warunkiem, że jest to jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust.1a pkt1 i ust.1b, inf. dodatkowej, lub informacji uzupełniającej do bilansu, przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych określone w zał. nr 4 do ustawy

podstawa prawna

Art. 49 ust.1

Art. 49 ust. 5 i 6

Art. 49 ust.4

P - oznacza obowiązek sporządzenia

P * - obowiązek dotyczy, jeśli jednostka podlega obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego - vide art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości

P ** - obowiązek dotyczy, spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki.


Opracowanie własne: Henryk Jankowiak wg. stanu na 31.12.2016 r.Nasz partner Henryk Jankowiak jest współautorem programu Sprawozdanie finansowe, do zakupu którego zachęcamy. Program umożliwia sporządzenie informacji dodatkowej i sprawozdania z działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji na stronie: www.app.sprawozdanie-finansowe.com.pl/
ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy Spółka Partnerska w Gdańsku
ul. Hery 12 lokal 12; 80-299 Gdańsk
tworzenie stron WebOn.pl